KOSZALIŃSKIE ZESZYTY MUZEALNE t. 4 1974 r.,  Elżbieta Rosiak

 Muzeum Oręża Polskiego jako placówka autonomiczna istniej od 1972 r., toteż przed utworzonymi działami: historyczno-wojskowym oraz historii Kołobrzegu stanęły poważne zadania. Zgodnie z profilem muzeum i jego funkcjami dydaktyczno-wychowawczymi wysiłki pracowników skoncentrowały się na gromadzeniu, opracowywaniu i udostępnianiu zwiedzającym eksponatów. Specyfika Kołobrzegu jako miejscowości o walorach turystycznych, wypoczynkowo-sanatoryjnych decyduje o wzmożonym ruchu migracyjnym w okresie lata i jesieni. Stąd statystyka miesięczna ujmująca liczbę zwiedzających Muzeum Oręża Polskiego wyraźnie wskazuje na tendencję zwyżkującą. I tak w 1973 r. wystawy stałe i czasowe obejrzało łącznie 170.281 osób (np. w miesiącu sierpniu zwiedzających muzeum było 23.787 zaś w lipcu 26.212).

 

Kołobrzeg, dnia 31.XII.1973 r., L.dz. KMOP-01/29/74

W roku sprawozdawczym wszystkie komórki muzeum pracowały zgodnie z zatwierdzonym planem pracy, który został w pełni zrealizowany. W związku z dalszym rozwojem placówki pogłębiły się trudności lokalowe. Prace remontowe budynku przy ul. Lenina 10 zostały od półrocza zawieszone. Najpoważniejszym problemem muzeum do rozwiązania w roku 1974 będzie ustalenie ze wszystkimi kompetentnymi władzami stałej bazy lokalowej możliwie najbardziej funkcjonalnej. Natychmiast po podjęciu decyzji trzeba będzie przystąpić do jej realizacji.

Rok 1972 był pierwszym rokiem działalności Muzeum jako placówki autonomicznej. W związku z reorganizacją powstały nowe stanowiska. Funkcję dyrektora powierzono mgr. Hieronimowi Kroczyńskiemu, historykowi, absolwentowi Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie. Kierownikiem Działu Historyczno-Wojskowego został ppłk dypl. rez. Zenon Stein, adiunkt muz., absolwent Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie, uczestnik walk na Pomorzu w szeregach 2 Brygady Artylerii Haubic. Kierownikiem Działu Historii Kołobrzegu została mgr Barbara Zabel, asystent muz., historyk, absolwentka Uniwersytetu AM w Poznaniu. Głównym księgowym mianowano Krystynę Jarecką, technika ekonomistę. Pozostałe stanowiska obsadzone będą w latach następnych równolegle z rozwojem Muzeum. W roku sprawozdawczym Muzeum zatrudniało 15 pracowników, w tym 3 naukowo-badawczych, 1 techniczny, 2 administracyjnych i 9 obsługi. Dwóch pracowników zatrudnionych było w niepełnym wymiarze godzin.

 

L.dz.01/101/71.                Kołobrzeg dnia 26.IV.1971 r

Podstawowym statutowym zadaniem naszego muzeum jest upowszechnianie wiedzy o dziejach oręża polskiego na Pomorzu Zachodnim, a zwłaszcza walk żołnierzy polskich o wyzwolenie tej ziemi w roku 1945. Poza tym muzeum prowadzi działalność kulturalno-oświatową uwzględniając takie zagadnienia jak popularyzację wiedzy o regionie, aktualne rocznice i święta, popularyzację sztuki (plastyka, muzyka, literatura).

Rok 1971 był rokiem zmian organizacyjno-prawnych w kołobrzeskim muzeum. Ukazało się kilka aktów prawnych zmieniających nazwę, zakres działania i statut muzeum. Pierwsze uchwały w tej sprawie podjęło Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Kołobrzegu jeszcze w końcu roku 1970. Uchwała nr 42/197/70 z dnia 19 listopada zmieniła nazwę Muzeum w Kołobrzegu na Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Następnie uchwała nr 45/210/70 z dnia 22 grudnia nadała statut Muzeum Oręża Polskiego. Zarówno nazwa jak i statut zostały zatwierdzone przez Ministra Kultury i Sztuki i w marcu 1971 roku wprowadzono je w życie.

1963

1.        Życie Lenina

2.        Afryka w fotografice

3.        Malarstwo Jerzego Niesiołowskiego

4.        Grafika Teresy Jakubowskiej

5.        Z historii walk o Kołobrzeg

6.        Malarstwo i grafika grupy plastyków kołobrzeskich

Sprawy organizacyjne i remontowe

Główny wysiłek w okresie sprawozdawczym położono na dalszą stabilizację i okrzepnięcie organizacyjne placówki. Pomimo starań muzeum w dalszym ciągu nie uzyskało aktualnego statutu. Opracowany statut wydzielonego muzeum specjalistycznego nie został zatwierdzony z przyczyn etatowych i finansowych. Opracowano następny statut zgodnie z wytycznymi władz. Formalności związane z jego zatwierdzeniem są w trakcie załatwiania.

W okresie sprawozdawczym nastąpiło kilka zmian personalnych. Od dnia 1 maja obowiązki kierownika przejął st. asystent Hieronim Kroczyński. Drugi etat naukowy wakował przez 5 miesięcy. Od 1 września rozpoczęła pracę na stanowisku mł. asystenta mgr Barbara Zabel (historyk). Pracę podzielono w ten sposób, że kierownik zajmuje się militariami, a mł. asystent pozostałą problematyką, głównie zagadnieniami martyrologicznymi. Były też zmiany na stanowisku referenta administracyjnego oraz wśród pracowników obsługi. Zmiany te nie sprzyjały prowadzeniu planowanych prac badawczych i inwentaryzacyjnych.

 

A. Działalność naukowa

1. Wzbogacanie stałej wystawy w wieży kolegiaty.

a) nowa aranżacja sali na pierwszym piętrze.

Na sali tej obecnie eksponowane są 3 tematy: średniowiecze, wojny szwedzkie i wojny napoleońskie. Wszystkie eksponaty znajdujące się na sali poddano konserwacji, odnowiono lakprofil i makietę grodu kołobrzeskiego. Na sali tej umieszczono kilkanaście nowych eksponatów. Do najcenniejszych należą: waga miejska z roku 1680, zbroja maksymiliańska, kolczuga, tasak janczarów Augusta II, kilka bloków okrętowych drewnianych z XVII/XVIII, kompas okrętowy z roku 1670 i szereg innych. Obecnie na tej sali znajdują się eksponaty o znaczeniu krajowym, takie, które można zobaczyć tylko w naszym muzeum.

Strona 3 z 5

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.