Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

„Kołobrzeg wita kotwicą”

 

 

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu realizuje operację pt. „Kołobrzeg wita kotwicą” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych.

Cel operacji: Celem operacji jest zwiększenie rozpoznawalności miasta Kołobrzeg poprzez budowę witacza w kształcie kotwicy.

Planowane efekty: Liczba muzeów, skansenów, miejsc pamięci i innych tego rodzaju obiektów związanych z historią i tradycjami sektora rybackiego utworzonych w związku z realizacją LSR: 1 szt.

Wartość operacji łącznie 69 492,82 zł
Publiczne środki wspólnotowe (wkład EFMR) 40 820,40 zł
Publiczne środki krajowe (wkład krajowy) 7 203,60 zł