Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

RADA MUZEUM

MUZEUM

Kadencja 2021-2024 r.
 

 

 • dr Robert Domżał – Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
 • dr Robert Dziemba – Prezes Fundacji Historia Kołobrzegu
 • Daniel Lipski – Reprezentant Powiatu Kołobrzeskiego w Radzie Muzeum
 • ppłk Tomasz Ogrodniczuk – Szef Oddziału Muzeum Wojska Polskiego – Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu
 • Andrzej Olichwiruk – Reprezentant Powiatu Kołobrzeskiego w Radzie Muzeum
 • Jan Orliński – Prezes Grupy Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta”
 • dr hab. n. med. Andrzej Ossowski – Przewodniczący Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Oddziale IPN w Szczecinie
 • Krystyna Strzyżewska – Przedstawiciel Gminy Miejskiej Kołobrzeg
 • dr Artur Wasiewski – Członek Bractwa Kurkowego w Kołobrzegu

 

 

Poprzednie kadencje

2016 – 2020

 • dr Robert Dziemba (Fundacja Historia Kołobrzegu)
 • Lech Karwowski (Muzeum Narodowe w Szczecinie)
 • dr Hieronim Kroczyński (kandydat Rady Muzeum)
 • Daniel Lipski (kandydat Zarządu Powiatu) – sekretarz Rady
 • dr Andrzej Ossowski (Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)
 • Krystyna Strzyżewska (Rada Miasta Kołobrzeg)
 • dr Artur Wasiewski (Bractwo Kurkowe w Kołobrzegu) – przewodniczący Rady ( do kwietnia 2018)
 • dr Łukasz Gładysiak (kandydat Rady Muzeum) – przewodniczący Rady ( grudnia 2018)
 • prof. dr hab. Zbigniew Wawer (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)
 • Dariusz Zawadzki (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu)

 

2012 – 2015

 • dr Robert Dziemba (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu)
 • dr Hieronim Kroczyński (Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego)
 • Daniel Lipski (do 06.2014 – Włodzimierz Adam - kandydat Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego)
 • prof. dr hab Bogusław Polak (Politechnika Koszalińska)
 • Krystyna Strzyżewska (Rada Miasta Kołobrzeg)
 • Antoni Szarmach (Liga Morska i Rzeczna) do 09.12.2014 r.
 • Mirosław Terlecki (do 05.2014 Ryszard Leszczyński – kandydat Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego)
 • dr Artur Wasiewski (Bractwo Kurkowe w Kołobrzegu) – przewodniczący Rady
 • prof. dr hab. Zbigniew Wawer (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)
 • Dariusz Zawadzki (Rada Miasta Kołobrzeg)

 

2010 – 2011

 • Bogdan Andziak (właściciel firmy Konsorcjum Andziak)
 • prof. dr hab. Bogusław Polak – (Politechnika Koszalińska)
 • dr Marian Rębkowski – (Polska Akademia Nauk) - przewodniczący Rady
 • Barbara Skomiał (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)
 • Antoni Szarmach (Rada Powiatu Kołobrzeskiego)
 • dr Artur Wasiewski (Zarząd Powiatu w Kołobrzegu)
 • Dariusz Zawadzki (Rada Miasta Kołobrzeg)

 

2008 -2010

 • Bogdan Andziak (właściciel firmy Konsorcjum Andziak)
 • prof. dr hab. Bogusław Polak – (Politechnika Koszalińska)
 • dr Marian Rębkowski – (Polska Akademia Nauk)
 • Barbara Skomiał (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)
 • Maria Storczyk (Rada Powiatu Kołobrzeskiego)
 • dr Artur Wasiewski (Zarząd Powiatu w Kołobrzegu)
 • Dariusz Zawadzki (Rada Miasta Kołobrzeg)

 

2005-2007

 • Bogdan Andziak – (właściciel firmy Konsorcjum Andziak)
 • Jadwiga Maj – (Rada Miejska w Kołobrzegu)
 • prof. dr hab. Bogusław Polak – (Politechnika Koszalińska)
 • dr Marian Rębkowski – (Polska Akademia Nauk)
 • Barbara Skomiał – (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)
 • Antoni Szarmach – (Rada Powiatu Kołobrzeskiego)
 • Mirosław Tessikowski – (Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego)

 

2002 - 2004

 • Bogdan Andziak (właściciel firmy Konsorcjum Andziak)
 • inż. Stanisław Fijałkowski (Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego)
 • Jacek Klimżyński (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)
 • Jadwiga Maj (Rada Miejska w Kołobrzegu)
 • prof. dr hab. Bogusław Polak (Politechnika Koszalińska)
 • dr Marian Rębkowski (Polska Akademia Nauk)
 • Antoni Szarmach (Rada Powiatu Kołobrzeskiego)

 

1998 -2001

 • płk dypl. Zdzisław Borus (dowódca Garnizonu Kołobrzeg)
 • płk rez. dr Zdzisław Jordanek (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)
 • Jadwiga Maj (Rada Miejska w Kołobrzegu)
 • Anna Mosiewicz (Urząd Wojewódzki w Koszalinie, Wydział Kultury i Sztuki)
 • January Pinkowski (właściciel BUIZB In-Part w Kołobrzegu)
 • prof. dr hab. Bogusław Polak (Politechnika Koszalińska)
 • dr Marian Rębkowski (Polska Akademia Nauk)

KOMPETENCJE RADY MUZEUM

USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach [Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24], Art. 11.

1. Przy muzeum państwowym i samorządowym działa rada muzeum, której członków powołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3. [przypis: 2. Muzeami samorządowymi są muzea utworzone albo przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego].

2. Rada muzeum:

1) sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1,

2) ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

3. Kadencja członków rady muzeum trwa cztery lata z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1.

4. Rada muzeum liczy od 5 do 15 członków. Członków rady muzeum powołuje i odwołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3. Rada muzeum wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

5. W skład rady muzeum powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez:

a)      właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3,

b)      właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3,

c)      stowarzyszenia naukowe i twórcze,

d)     fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum,

e)      Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w muzeach prowadzących działalność w zakresie jej właściwości,

f)       dyrektora muzeum,

g)      samą radę muzeum.

6. Członkowie rady muzeum wskazani przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3, stanowią nie więcej niż 1/3 składu rady muzeum.

7. Dyrektor muzeum i sekretarz rady muzeum uczestniczą w jej zebraniach; sekretariat rady zapewnia muzeum.

7a. Członkom rady muzeum mogą przysługiwać diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach regulujących należności przysługujące pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, o ile nie otrzymują ich z innego tytułu. Wydatki te pokrywa muzeum.

7b. Dyrektor muzeum przyznaje należności, o których mowa w ust. 7a, jeżeli środki na ten cel są ujęte w planie finansowym muzeum na dany rok.

8. Szczegółowy tryb pracy rady muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

9. Rada muzeum, w przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, wyznacza do składu komisji konkursowej określonej w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)) dwóch dodatkowych członków.