Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

PROGRAM DZIAŁANIA MUZEUM ORĘŻA POLSKIEGO NA LATA 2020-2027

Historia

1.    Misja:

1.1.    Założenia ogólne:
Misją Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest gromadzenie, opracowywanie, ochrona oraz popularyzowanie materialnego i duchowego dziedzictwa oręża polskiego na przestrzeni wieków, od okresu wczesnego średniowiecza do schyłku XX w., jak również dorobku kulturowego dawnych mieszkańców Ziemi Kołobrzeskiej, upowszechnianie wiedzy o historii, kulturze, tradycjach i zabytkach regionu. Ważny element misji MOP stanowi również stworzenie alternatywnej, interesującej dla szerokiego grona odbiorców, zarówno polskich, jak i zagranicznych, formy spędzania wolnego czasu oraz realizacji pasji historyczno-poznawczej i turystycznej. Całość spaja idea krzewienia postaw patriotycznych oraz wpisanie się w program edukacji proobronnej.

1.2.    Podstawowe metody realizacji misji:

 • Działalność wystawiennicza w formie ekspozycji stałych w aspekcie wielooddziałowym oraz ekspozycji czasowych.
 • Działalność badawcza, w tym rozwinięta działalność badawcza w terenie, z uwzględnieniem realizacji projektów podwodnych.
 • Działalność edukacyjna i propagująca postawy patriotyczne.
 • Organizacja wydarzeń popularyzujących historię oręża polskiego.
 • Uzupełnienie realizowanych w mieście i regionie wydarzeń kulturalnych.

2.    Wizja:

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu to druga co do wielkości, po Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, placówka historyczno-wojskowa w kraju oraz pierwsza w województwie zachodniopomorskim. Od kilku lat skutecznie realizuje również ogólnoświatową ideę muzeum pola bitewnego, czerpiąc z rękojmi historycznej Kołobrzegu i regionu jako miejsca starć zbrojnych. W obecnym kształcie jest to placówka wielooddziałowa, posiadająca swoje zamiejscowe wystawy również w powiatach ościennych dla kołobrzeskiego: białogardzkim (placówka w Podborsku) oraz gryfickim (placówka w Rogowie). Ponadto rozwija współpracę patronacką nad mniejszymi instytucjami kultywującymi tradycje oręża polskiego, w tym izbami muzealnymi w Rejonie Pamięci Narodowej. Realizując cele wykazane w punkcie 3, MOP stanie się wiodącym muzeum militarnym w północnej części Polski z silnie zaakcentowanym elementem historii lokalnej (Oddział – Muzeum Miasta Kołobrzeg). Rozbudowywane stale kolekcje zabytków, spośród których wiele stanowią unikaty na skalę światową oraz rozrastające się grono instytucji i osób prywatnych, będących sympatykami lub otwartymi współpracownikami naszej placówki, pozwoli na skuteczne konkurowanie z muzeami wojskowymi nie tylko w kraju, ale również w Europie. Docelowo muzeum uzyskać ma także zmodernizowane siedziby swoich głównych oddziałów i ekspozycji zamiejscowych, odpowiadające standardom światowego muzealnictwa.

3.    Cele związane z działalnością programową:

3.1.    Cele długoterminowe:

 • Gromadzenie, opracowywanie i upowszechnianie zbiorów, ze szczególnym uwzględnieniem zabytków związanych z następującą tematyką:
  • Historia oręża polskiego, w tym jego najbardziej doniosłe epizody,
  • Historia militarna Polski i świata po 1945 r. (okres tzw. zimnej wojny),
  • Historia Kołobrzegu po roku 1945,
  • Historia rybołówstwa Ziemi Kołobrzeskiej.
 • Modernizacja wystaw stałych:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa eksponowanych zbiorów,
  • Wprowadzenie elementów interaktywnych oraz multimedialnych,
  • Stworzenie dwujęzycznej narracji wystaw stałych: opisy w języku polskim oraz angielskim, z uwzględnieniem najnowszego stanu badań.
 • Powiększenie i modernizacja zaplecza magazynowego oraz zaplecza umożliwiającego profesjonalne zabezpieczenie (konserwację/renowację) zabytków.
 • Stworzenie nowoczesnego katalogu zabytków, między innymi w oparciu o program muzealny Mona oraz digitalizacja części zbiorów.
 • Realizacja wielosezonowych projektów badawczych, na przykład:
  • Utrwalanie oraz opracowanie wspomnień Sybiraków oraz żołnierzy walczących o Kołobrzeg w 1945 r.,
  • Archeologia pól bitewnych kampanii pomorskiej 1945 r.,
  • Reduta Polska w Kołobrzegu,
  • Pole bitwy w rejonie Błotnicy,
  • Jezioro Miedwie.
 • Stworzenie szlaków historyczno-turystycznych w regionie:
  • Szlak muzeów i izb pamięci pól bitewnych,
  • Szlak historii niebanalnej,
  • Szlak zimnowojenny.
 • Obejmowanie patronatem regionalnych placówek o charakterze zbliżonym do profilu MOP.
 • Działalność wydawnicza w tym:
  • Czasopismo periodyczne pt. „Gazeta Muzealna”,
  • Wydawnictwo seryjne pt. „Zeszyty Muzealne”.
 • Zwiększenie atrakcyjności odbioru muzeum przez dzieci i młodzież, poprzez rozwijanie tematyki lekcji muzealnych oraz warsztatów historycznych.
 • Zwiększanie atrakcyjności odbioru muzeum przez seniorów, poprzez rozwój Koła Historycznego oraz cyklicznych spotkań prelekcyjnych.
 • Dbałość o tożsamość MOP oraz jego wizerunek jako instytucji zaufania publicznego. Bieżąca analiza jakości realizowanych celów we wszystkich aspektach działalności.
 • Dbałość o wysoki poziom merytoryczny kadry Muzeum, poprzez dostosowanie polityki zatrudnienia oraz wynagradzania do aktualnych potrzeb i nowych zadań stojących przed MOP.
 • Powiększanie zasobów kadrowych, przede wszystkim zespołu merytorycznego. Stymulowanie rozwoju aktualnych pracowników poprzez:
  • Uzyskiwanie stopni naukowych,
  • Dokształcanie kierunkowe i ogólne,
  • Samodzielna realizacja projektów historyczno-edukacyjnych.
 • Powiększanie grona współpracowników MOP, w szczególności związanych z placówkami badawczo-edukacyjnymi w dziedzinie historii, w tym:
  • Politechnika Koszalińska,
  • Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • Uniwersytet Szczeciński.
 • Zacieśnianie współpracy z muzeami wojskowymi w Polsce i zagranicą. Wymiana doświadczeń oraz realizacja długoterminowych depozytów muzealnych.
 • Zacieśnienie współpracy z organizacjami pozarządowymi (w tym nieformalnymi grupami pasjonatów), związanymi z kultywowaniem historii oręża polskiego. Stworzenie gruntu dla rozwoju organizacji tego typu w Kołobrzegu.
 • Umożliwienie dalszego rozwoju Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
 • Rozwój muzeum w kierunku skutecznej komunikacji społecznej, opartej na szeroko rozumianej i adresowanej polityce informacyjnej i marketingu muzealnym, wykorzystującym nowoczesne formy przekazywania informacji.

3.2.    Cele krótkoterminowe:

 • Realizacja sezonowych projektów badawczych, na przykład:
  • Wraki Kołobrzegu – badania dna morskiego w regionie,
  • Stalag Luft IV Kiefheide – badania na terenie niemieckiego obozu dla jeńców – lotników alianckich w Modrolesie,
  • Kościół w Komorowie – badania nad jedną z najstarszych świątyń gotyckich w Województwie Zachodniopomorskim.
 • Udział przedstawicieli MOP w konferencjach naukowych oraz ich organizacja i współorganizacja przez muzeum.
 • Realizacja wystaw czasowych w trzech głównych przestrzeniach:
  • Kamienica Kupiecka,
  • Pałac Braunschweigów,
  • Kołobrzeski Skansen Morski.
 • Uczestnictwo w wydarzeniach promujących postawy patriotyczne.

4.    Organizacja cyklicznych wydarzeń popularyzujących historię:

4.1.    Wydarzenia organizowane samodzielnie przez MOP:

 • Widowisko historyczne „Bój o Kołobrzeg”,
 • Festiwal Wczesnośredniowieczny w Budzistowie,
 • Zlot zimnowojenny w Podborsku,
 • Rajd Pieszy Śladami Zimnej Wojny Białogard-Podborsko (edycja letnia i zimowa),
 • Wydarzenie czasowo bez tytułu w Rogowie.

4.2.    Wydarzenia współorganizowane przez MOP:

 • Inscenizacje i zloty historyczne na terenie Województwa Zachodniopomorskiego,
 • Rajd Zaślubin.

4.3.    Jednocześnie MOP realizować będzie samodzielnie lub włączać się w przedsięwzięcia jednorazowe, uznane za wartościowe pod względem misji muzeum, a przede wszystkim krzewienia postaw patriotycznych i poszerzania wiedzy dotyczącej historii oręża polskiego.