Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w roku 1977 dzięki pozyskaniu wyremontowanego budynku przy ul. Lenina 13 oraz dzięki uzyskaniu nowego miejsca na ekspozycję plenerową mogło w znacznym stopniu rozwinąć swą statutową działalność ograniczoną dotąd trudnymi warunkami lokalowymi. Przejęcie budynku przy ul. Lenina 13 odbyło się w lutym 1977 r. w warunkach trwających jeszcze prac remontowych wykonywanych przez Pracownię Konserwacji Zabytków Oddział w Szczecinie, co w pewien sposób utrudniało pełne zagospodarowanie obiektu, szczególnie dla potrzeb ekspozycji muzealnych. Trudności te, w różnym nasileniu, występowały jeszcze do końca roku kalendarzowego, gdyż remontujące obiekt przedsiębiorstwo nie mogło się uporać z wieloma problemami technicznymi.

 

10 listopada 1976 r., MOPK 001/350/76

 I Sprawy organizacyjne

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest placówką autonomiczną o profilu historyczno-wojskowym. W Polsce działają obecnie trzy takie muzea, w resorcie Ministerstwa Obrony Narodowej – Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie i w resorcie Ministerstwa Kultury i Sztuki obok naszego muzeum jeszcze powołane 1 lipca br. Muzeum Wojska Polskiego w Białymstoku.

Podstawowym zadaniem pracowników służby muzealnej Muzeum Oręża Polskiego w roku 1976 było gromadzenie i naukowe opracowywanie zbiorów. Konieczność przekazania wieży kolegiaty na cele sakralne, przy jednoczesnym przedłużaniu się prac remontowych w klasycystycznym pałacyku przy ul. Lenina 13, spowodowała przejściowe trudności lokalowe, których konsekwencją było zawieszenie od dn. 1 kwietnia 1976 r. działalności stałych ekspozycji poświęconych dziejom oręża polskiego na Pomorzu Zachodnim i dziejom Kołobrzegu.

Główną troską dyrekcji muzeum w minionym roku były starania o zabezpieczenie bazy lokalowej w związku z koniecznością opuszczenia wieży kolegiaty. Zapadła decyzja budowy nowego muzeum. Władze miasta przydzieliły na ten cel teren w południowej części miasta. Na zlecenie Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa w Koszalinie Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział w Koszalinie zorganizowało konkurs zamknięty nr 587 na opracowanie koncepcji programowo-urbanistyczno-architektonicznej Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Do udziału w konkursie zaproszono 8 zespołów architektów z terenu całej Polski.

 I. Sprawy organizacyjne

W okresie sprawozdawczym zatrudniono trzech nowych pracowników służby muzealnej:

mgr Elżbieta Rosiak, absolwent Filologii Polskiej Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pracująca dotychczas na stanowisku adiunkta w Państwowym Muzeum na Majdanku, została zatrudniona w naszym Muzeum na tym samym stanowisku. Prowadzi sprawy oświatowe oraz Księgę inwentarzową archiwaliów.

Rok 1973 był zaledwie drugim etapem działalności Muzeum Oręża Polskiego jako placówki autonomicznej. Przed utworzonymi w 1972 r. działami: historyczno-wojskowym oraz historii Kołobrzegu stanęły poważne zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zwiedzającym eksponatów, zgodnie z profilem muzeum i funkcjami dydaktyczno-wychowawczymi.

Strona 2 z 5

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.