Realizacja planowanych przez Muzeum zadań w roku 1968 przedstawiała się w sposób następujący:

 I. Działalność naukowa

Przez cały rok kontynuowano pracę źródłowo-dokumentacyjne w zakresie gromadzenia materiałów do trzech tematów:

Rok opracowawczy 1966 był w działalności Muzeum w Kołobrzegu rokiem niezwykle pomyślnym, obfitującym w wiele doniosłych wydarzeń. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć otwarcie w odrestaurowanej z funduszów Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Koszalinie  wieży kolegiaty stałej wystawy, na której pokazana jest problematyka walk o Pomorze w ostatnim tysiącleciu.

W 1965 roku Muzeum w Kołobrzegu kontynuowało swoją działalność w zakresie pracy naukowo-badawczej, naukowo-oświatowej, wystawienniczej i wewnętrzno-organizacyjnej, zgodnie z opracowanymi planami pracy, na terenie miasta Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego. W Muzeum w Kołobrzegu w roku 1965 pracowały trzy osoby – dwóch pracowników naukowych i jedna pomoc muzealna, a ponadto w okresie zimowym zatrudniano na pół etatu palacza c.o.

 

Muzeum w Kołobrzegu w roku 1965 kontynuowało swą działalność w zakresie pracy naukowo-badawczej, naukowo-oświatowej, wystawienniczej i wewnętrzno -organizacyjnej zgodnie z opracowanymi planami pracy. Działalność nasza objęła miasto i powiat Kołobrzeg.

W trakcie realizowania wytyczonego na początku roku 1965 planu pracy w Muzeum w Kołobrzegu zostały wykonane następujące prace:

1. Działalność naukowo-badawcza. W luty br. w porozumieniu z Muzeum w Koszalinie i Koszalińskim Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym została przygotowana i odbyła się w Kołobrzegu sesja popularno-naukowa poświęcona X-cio leciu badań archeologicznych na Ziemi Kołobrzeskiej. Głównymi referentami na sesji byli – dr Lech Leciejewicz i mgr Władysław Łosiński. Wygłoszone przez nich referaty dotyczyły problematyki powstania państwa polskiego i kształtowania się osadnictwa na ziemi kołobrzeskiej we wczesnym średniowieczu. W sesji uczestniczyli ponadto archeolodzy z Poznania, Warszawy, Szczecina i Koszalina. Sesja ta wzbudziła dość duże zainteresowanie wśród społeczeństwa kołobrzeskiego.

Pierwszy pełny rok działalności Muzeum pozwolił na znacznie szersze rozwinięcie działalności na terenie Kołobrzegu i powiatu kołobrzeskiego, niż to miało miejsce w ciągu tylko czterech miesięcy roku 1963. W roku sprawozdawczym zajmowano się przede wszystkim prowadzeniem działalności naukowo-badawczej, naukowo-oświatowej, wystawienniczej, zbieraniem eksponatów.

Kołobrzeg, dnia 29.VI.1964 r.

1. Konserwacja i społeczne wykorzystanie zabytków

Muzeum w Kołobrzegu w trakcie swej rocznej działalności nie zebrało zbyt dużej liczby zabytków. Ostatnio przejęto z Powiatowego Domu Kultury część zbiorów p. J. Frankowskiego, które są zachowane bardzo źle, tak że znaczna ich część nie da się zupełnie zrekonstruować. Ponadto pobieżny przegląd wykazał że nie przedstawiają one zbyt wielkiej wartości, oraz nie będzie ich można wystawić na organizowanej wystawie o historii Kołobrzegu.

 

Strona 4 z 5

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.