Kadencja od 2016 r.

dr Robert Dziemba  (Fundacja Historia Kołobrzegu)

Lech Karwowski (Muzeum Narodowe w Szczecinie)

dr Hieronim Kroczyński (kandydat Rady Muzeum)

Daniel Liski (kandydat Zarządu Powiatu) - sekretarz Rady

dr Andrzej Ossowski  (Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)

Krystyna Strzyżewska  (Rada Miasta Kołobrzeg)

dr Artur Wasiewski  (Bractwo Kurkowe w Kołobrzegu) - przewodniczący Rady

prof. dr hab. Zbigniew Wawer (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)

Dariusz Zawadzki (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu)

 

Poprzednie kadencje:

2012 – 2015

dr Robert Dziemba (Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Kołobrzegu)

dr Hieronim Kroczyński (Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego)

Daniel Lipski (do 06.2014 - Włodzimierz Adam - kandydat Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego)

prof. dr hab Bogusław Polak (Politechnika Koszalińska)

Krystyna Strzyżewska (Rada Miasta Kołobrzeg)

Antoni Szarmach (Liga Morska i Rzeczna) do 09.12.2014 r.

Mirosław Terlecki (do 05.2014 Ryszard Leszczyński - kandydat Zarządu Powiatu Kołobrzeskiego)

dr Artur Wasiewski (Bractwo Kurkowe w Kołobrzegu) - przewodniczący Rady

prof. dr hab. Zbigniew Wawer (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie)

Dariusz Zawadzki (Rada Miasta Kołobrzeg)

 

2010 – 2011

Bogdan Andziak (właściciel firmy Konsorcjum Andziak)

prof. dr hab. Bogusław Polak – (Politechnika Koszalińska)

dr Marian Rębkowski – (Polska Akademia Nauk) - przewodniczący Rady

Barbara Skomiał (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)

Antoni Szarmach  (Rada Powiatu Kołobrzeskiego)

dr Artur Wasiewski (Zarząd Powiatu w Kołobrzegu)

Dariusz Zawadzki (Rada Miasta Kołobrzeg)

 

2008 -2010

Bogdan Andziak (właściciel firmy Konsorcjum Andziak)

prof. dr hab. Bogusław Polak – (Politechnika Koszalińska)

dr Marian Rębkowski – (Polska Akademia Nauk)

Barbara Skomiał (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)

Maria Storczyk (Rada Powiatu Kołobrzeskiego)

dr Artur Wasiewski (Zarząd Powiatu w Kołobrzegu)

Dariusz Zawadzki (Rada Miasta Kołobrzeg)

 

2005-2007

Bogdan Andziak – (właściciel firmy Konsorcjum Andziak)

Jadwiga Maj – (Rada Miejska w Kołobrzegu)

prof. dr. hab. Bogusław Polak – (Politechnika Koszalińska)

dr Marian Rębkowski – (Polska Akademia Nauk)

Barbara Skomiał – (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)

Antoni Szarmach – (Rada Powiatu Kołobrzeskiego)

Mirosław Tessikowski  – (Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego)

 

2002 - 2004

Bogdan Andziak  (właściciel firmy Konsorcjum Andziak)

inż. Stanisław Fijałkowski (Zarząd Powiatu Kołobrzeskiego)

Jacek Klimżyński  (Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu)

Jadwiga Maj  (Rada Miejska w Kołobrzegu)

prof. dr hab. Bogusław Polak  (Politechnika Koszalińska)

dr Marian Rębkowski  (Polska Akademia Nauk)

Antoni Szarmach (Rada Powiatu Kołobrzeskiego)

 

1998 -2001

płk dypl. Zdzisław Borus (dowódca Garnizonu Kołobrzeg)

płk rez. dr Zdzisław Jordanek (Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa)

Jadwiga Maj (Rada Miejska w Kołobrzegu)

Anna Mosiewicz ( Urząd Wojewódzki w Koszalinie, Wydział Kultury i Sztuki)

January Pinkowski (właściciel BUIZB In-Part w Kołobrzegu)

prof. dr. hab. Bogusław Polak (Politechnika Koszalińska)

dr Marian Rębkowski (Polska Akademia Nauk)

USTAWA z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach [Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24], Art. 11.

1. Przy muzeum państwowym i samorządowym działa rada muzeum, której członków powołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3. [przypis: 2. Muzeami samorządowymi są muzea utworzone albo przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego,]

2. Rada muzeum:

1) sprawuje nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa, w szczególności nad realizacją celów określonych w art. 1,

2) ocenia, na podstawie przedłożonego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności.

3. Kadencja członków rady muzeum trwa cztery lata z zastrzeżeniem art. 18 ust. 1.

4. Rada muzeum liczy od 5 do 15 członków. Członków rady muzeum powołuje i odwołuje właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3. Rada muzeum wybiera ze swojego grona przewodniczącego.

5. W skład rady muzeum powoływane są osoby spośród kandydatów wskazanych przez:

a)      właściwy podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3,

b)      właściwe ze względu na siedzibę muzeum organy jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 5 ust. 3,

c)      stowarzyszenia naukowe i twórcze,

d)     fundacje i inne instytucje wspierające działalność muzeum,

e)      Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w muzeach prowadzących działalność w zakresie jej właściwości,

f)       dyrektora muzeum,

g)      samą radę muzeum.

6. Członkowie rady muzeum wskazani przez podmiot, o którym mowa w art. 5 ust. 2 lub 3, stanowią nie więcej niż 1/3 składu rady muzeum.

7. Dyrektor muzeum i sekretarz rady muzeum uczestniczą w jej zebraniach; sekretariat rady zapewnia muzeum.

7a. Członkom rady muzeum mogą przysługiwać diety oraz zwrot kosztów przejazdów i noclegów na zasadach określonych w przepisach regulujących należności przysługujące pracownikowi, zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, o ile nie otrzymują ich z innego tytułu. Wydatki te pokrywa muzeum.

7b. Dyrektor muzeum przyznaje należności, o których mowa w ust. 7a, jeżeli środki na ten cel są ujęte w planie finansowym muzeum na dany rok.

8. Szczegółowy tryb pracy rady muzeum określa uchwalony przez nią regulamin.

9. Rada muzeum, w przypadku ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, wyznacza do składu komisji konkursowej określonej w art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.1)) dwóch dodatkowych członków.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.